Informacja RODO
dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej

I. Administrator danych
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński jest administratorem danych adresów i nadawców wiadomości elektronicznych.
Z administratorem danych można kontaktować się:
a. pod adresem korespondencyjnym: al. Partyzantów 7, Żyrardów
b. pod adresem poczty elektronicznej: zyrardow.biezunski@komornik.pl

II. Cele i czas przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresach korespondencji elektronicznej, zawarte w treści danej korespondencji w celu:
a. umożliwienia ewentualnego kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;
b. przyjmowania korespondencji w formie elektronicznej;
c. ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń;

3. Korespondencja jest przechowywana przez okres 12 miesięcy, chyba że wiadomości zawierają treści istotne dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Wówczas wybrane wiadomości będą przechowywane przez okres 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

4. W przypadku korespondencji dotyczącej postępowań egzekucyjnych korespondencja elektroniczna będzie przechowywana przez cały okres prowadzonego postępowania bądź przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa.

5. Do okresu przechowywania korespondencji elektronicznej dotyczących postępowań egzekucyjnych ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 roku w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz.U. 2016 poz. 370).
6. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez administratora nie dotyczą sytuacji, w których przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 pkt. 2 ust. f RODO), oraz w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 pkt. 1 ust. e RODO)

III. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej jest:

1. prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust 1 lit f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;

2. prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem Cywilnym (art. 6 ust 1 lit f oraz art. 9 ust 2 lit f RODO);

IV. Odbiorca danych osobowych

Administrator danych osobowych może ujawniać treść korespondencji wyłącznie w celu dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania oraz podmiotom współpracujących z administratorem danych osobowych na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, usług prawnych lub doradczych, obsługi administracyjnej, realizacji ustawowych zadań ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

V. Prawa osób, których dane osobowe dotycząca
1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a. dostępu – uzyskanie od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzani (art. 15 RODO)
b. do otrzymywania kopii danych – uzyskanie kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust 3 RODO);
c. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO)
e. do ograniczonego przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
i. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;
iii. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia , dochodzenia lub ochrony roszczeń;
iv. osoba której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw osoby, której dane dotyczą;
f. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
g. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawne uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
h. do cofnięcia zgody – w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się z, wykorzystując dane kontaktowe, z administratorem danych osobowych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VI. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1. w formie pisemnej: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie WWW: https://www.uodo.gov.pl
3. telefonicznie: (22) 531-03-00

VII. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem danych osobowych administratora:
a. pod adresem korespondencyjnym: al. Partyzantów 7, Żyrardów
b. pod adresem poczty elektronicznej: zyrardow.biezunski@komornik.pl

VIII. Akty prawne powoływane w klauzuli
1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119);
2. Ustawa z dnia 18 lipca 22002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r Kodeks Cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 z późn. zm.);
5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 1997 Nr 133 Poz. 882 z późn. zm);
6. Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 Poz. 771 z późn. zm.) – data wejścia w życie 01.01.2019 r.