OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW PL1Z/00027893/3

W sprawie egzekucyjnej o sygnaturze Km 4527/15 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (tel. 46 854-20-33, e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl) na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 14:30  w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie mającego siedzibę przy Al. Partyzantów 3, w sali nr 107, odbędzie się

pierwsza licytacja:

należącego do Zbigniewa Pogorzelca prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, tj. budynku garażowego, dla którego Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze    PL1Z/00027893/3. W/w budynek garażowy o powierzchni zabudowy 21m2 znajduje się na działce nr ewid. 33/18 (w obrębie 0039 Guzów Cukrownia) o obszarze 21m2 przy ul. Ogińskiego w Guzowie.

 

Suma oszacowania wynosi 14.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  10.500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.400,00zł. Rękojmię można uiścić na konto  komornika nr 37 10501924 1000 0090 6542 7982 lub w gotówce w kasie kancelarii.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Żyrardowie: odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.